Zásady ochrany osobních údajů

 

Tyto zásady ochrany osobních údajů (dále jen „Zásady“) popisují způsob získávání, používání a dalšího nakládání s osobními údaji získanými prostřednictvím webového rozhraní www.fleurdeco.cz (dále jen „webové rozhraní“). Správce osobních údajů:

Petra Vacková-Veselá

Jiráskova 1, 602 00 Brno

IČ: 76043274, DIČ: CZ7455173880

 

Kontaktní údaje správce osobních údajů: Adresa pro doručování: Jiráskova 1, 602 00 Brno. Kontaktní e-mail: info@fleurdeco.cz

 

Ochrana osobních údajů je pro nás velice důležitá. Prosíme o důsledné seznámení se s těmito Zásadami, které obsahují důležité informace týkající se nakládání s osobními údaji a souvisejících práv a povinností.

1. Úvodní ustanovení

 

1.1. Čím se řídíme při nakládání s osobními údaji

Při nakládání s osobními údaji postupujeme v souladu s právním řádem České republiky a přímo použitelnými předpisy Evropské unie, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.04.2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti s e zpracováním osobních údajů a o Zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení“) a se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

 

1.2. Co jsou osobní údaje

Osobními údaji se rozumí veškeré informace, které identifikují nebo mohou identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Osobními údaji jsou zejména (avšak nikoliv výlučně): – Identifikační údaje, jako např. jméno a příjmení, rodné číslo, datum narození, přihlašovací jméno do uživatelského účtu; – Kontaktní údaje, jako např. adresa bydliště (nebo doručovací adresa), telefonní číslo, emailová adresa; – Další údaje, jako např. informace získané pomocí souborů cookies, IP adresa (síťový identifikátor) včetně typu prohlížeče, zařízení a operačního systému, doby a počtu přístupů, na webové rozhraní a další obdobné informace.

 

2. Získávání a využívání osobních údajů

 

2.1. Jak získáváme vaše osobní údaje

Své osobní údaje nám poskytujete zejména při vyplnění objednávky, případně při zřízení uživatelského účtu. Pokud dojde k jakékoliv změně vašich osobních údajů, informujete nás o tom prosím. Při návštěvě a užívání webového rozhraní může dále docházet k získávání a ukládání některých osobních údajů prostřednictvím souborů cookies. Více o souborech cookies se dočtete v článku 5 těchto Zásad.

 

2.2. Na jakém základě a za jakým účelem získáváme vaše osobní údaje

Osobní údaje zadané při objednávání zboží či služeb můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat za účelem plnění smlouvy, tedy za účelem dodání zboží nebo poskytnutí služby. Dále můžeme tyto údaje zpracovávat za účelem splnění našich zákonem stanovených povinností (zejména evidenční povinnosti, archivace daňových dokladů apod.) a pro účely ochrany našich právních nároků. – Osobní údaje zadané při založení uživatelského účtu, můžeme bez vašeho výslovného souhlasu zpracovávat výlučně za účelem umožnění přístupu, správy a vedení uživatelského účtu. – Vaši e-mailovou adresu jsme oprávněni bez vašeho výslovného souhlasu využít pro zaslání obchodních sdělení týkajících se našeho zboží nebo služeb obdobných těm, které jste si od nás objednali. Zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout. – Pokud nám k tomu potvrzením na webovém rozhraní dáte souhlas, můžeme vaše osobní údaje zadané na webovém rozhraní, zejména při vyplnění objednávky nebo při založení uživatelského účtu zpracovávat za účelem zasílání obchodních sdělení a přímého marketingu, případně za dalšími účely, se kterými jste výslovně souhlasili. Pokud jste mladší 16 let, je potřeba, aby souhlas udělil váš zákonný zástupce. V případě pochybností si můžeme vyžádat potvrzení o vašem věku. – Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies zpracováváme na základě vašeho souhlasu (který můžete udělit potvrzením na webovém rozhraní poté, co jste byli na používání cookies upozorněni a měli jste možnost seznámit se s těmito zásadami). Osobní údaje získané prostřednictvím souborů cookies jsme oprávněni zpracovávat i v případě, že dále užíváte webové rozhraní i poté, co jste byli na zpracování těchto osobních údajů upozorněni. Osobní údaje získávané prostřednictvím souborů cookies využíváme pro účely provádění uživatelské podpory, zlepšování našich služeb včetně analýzy chování uživatelů a marketingu. Použít vaše osobní údaje k jinému účelu, než pro který byly získány, můžeme jen na základě vašeho osobního souhlasu.

 

2.3. Po jak dlouhou dobu údaje používáme?

Osobní údaje zadané v rámci objednávání zboží či služeb nebo v rámci registrace využíváme pouze po dobu nezbytnou pro splnění smlouvy a splnění právních povinností, resp. pro ochranu našich právních nároků. Pokud nám udělíte výslovný souhlas se zpracováním osobních údajů nebo pokud užíváme vaši emailovou adresu pro zasílání obchodních sdělení v souladu s předchozím článkem, budou údaje využity pro dobu fungování webového rozhraní.

 

3. Vaše práva v souvislosti s osobními údaji

 

3.1. Právo na odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Pokud zpracováváme vaše osobní údaje jen na základě vašeho souhlasu (tj. bez jiného zákonného důvodu), můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním vašich osobních údajů je možné kdykoliv, a to: – prostřednictvím e-mailu zaslaného na vaši kontaktní e-mailovou adresu; – telefonicky na našem kontaktním telefonním čísle; – písemně formou dopisu zaslaného na naši doručovací adresu. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování údajů prováděného do doby odvolání souhlasu se zpracováním.

 

3.2. Právo na přístup k osobním údajům.

Máte právo nás požádat o informaci, zda provádíme zpracování vašich osobních údajů. Pokud vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo na přístup k těmto osobním údajům a zejména k následujícím informacím: – účel zpracování; – kategorie zpracování osobních údajů; – příjemci nebo kategorie příjemců, kterým budou osobní údaje zpřístupněny; – doba, po kterou budou osobní údaje uloženy. Na vaši žádost vám poskytneme kopii zpracovaných údajů. Za další kopie vám můžeme účtovat administrativní poplatek nepřevyšující náklady spojené s vyhotovením a předáním těchto dalších kopií.

 

3.3. Právo na opravu.

Pokud jsou vaše osobní údaje nepřesné nebo neúplné máte právo požadovat bezodkladnou nápravu, tj. opravu nepřesných údajů a/nebo doplnění neúplných údajů.

 

3.4. Právo vznést námitku proti zpracování.

Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů, pokud je zpracováváme pro účely přímého marketingu včetně jakéhokoliv autorizovaného zpracovávání osobních údajů. Po vznesení námitky přestaneme vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávat.

 

3.5. Právo na výmaz („právo být zapomenut“)

Máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje smazali, pokud: – osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zpracovávány; – jste odvolali souhlas se zpracováním; – jste vznesli námitky proti zpracování osobních údajů; – osobní údaje byly zpracovány protiprávně. Pokud neexistují zákonné důvody pro odmítnutí vymazání, jsme povinni vaší žádosti vyhovět.

3.6. Právo na omezení zpracování

Máte právo požadovat, abychom omezili zpracování vašich osobních údajů, pokud: – popíráte přesnost svých osobních údajů; – je zpracování protiprávní a vy namísto výmazu žádáte o omezení zpracování osobních údajů; – již vaše osobní údaje nepotřebujeme pro účely zpracování, ale vy je požadujete pro určení, výkon či obhajobu právních nároků; – vznesete námitku proti zpracování. Při omezení zpracování jsme pouze oprávněni vaše osobní údaje uložit; další zpracování je možné jen s vaším souhlasem, nebo ze zákonných důvodů. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodu námitky proti zpracování, trvá omezení po dobu nutnou pro zjištění, zda jsme povinni vaší námitce vyhovět. Pokud je zpracování osobních údajů omezeno z důvodů popření přesnosti údajů, trvá omezení po dobu ověření přesnosti údajů.

3.7. Právo na přenositelnost údajů

Máte právo na získání vašich osobních údajů, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a jejich předání jinému správci osobních údajů.

3.8. Jak můžete svá práva uplatnit?

Vaše práva v souvislosti s osobními údaji můžete uplatnit prostřednictvím našich kontaktních údajů. Veškeré informace a úkony vám budou poskytnuty bez zbytečného odkladu. Při ochraně vašich osobních údajů vám vyjdeme maximálně vstříc. Pokud ovšem s vyřízením nebudete spokojeni, máte právo obrátit se na příslušné orgány, zejména na Úřad pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), který vykonává dozor nad ochranou osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno vaše oprávnění obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo. Pokud se zejména vaše bydliště, místo výkonu zaměstnání nebo místo údajného porušení ochrany osobních údajů nachází mimo Českou republiku v jiném členském státě Evropské unie, můžete se obrátit na příslušný dozorový úřad v tomto členském státě.

 

4. Správa a zpracování osobních údajů

 

4.1. Kdo vaše osobní údaje zpracovává?

Jsme správcem osobních údajů ve smyslu nařízení. V rozsahu, jaký je nutný pro splnění smlouvy nebo dalších povinností, jsme oprávněni vaše osobní údaje předávat i dalším osobám, např. dopravcům nebo dalším osobám podílejícím se na splnění smlouvy či našich povinností. Případně můžeme pověřit i jiné zpracovatele a příjemce osobních údajů. Kdo konkrétně vaše osobní údaje zpracovává, vám sdělíme také na základě vašeho dotazu. Vaše osobní údaje nebudou předávány do států mimo Evropskou unii, ledaže to bude nezbytné pro plnění smlouvy nebo z jiného oprávněného důvodu v souladu s pravidly takovéhoto předávání stanovenými nařízením.

4.2. Jak osobní údaje zpracováváme?

Osobní i další získávané údaje jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 

5. Soubory Cookies

 

5.1. Co jsou to Cookies?

Cookies jsou textové soubory ukládané do počítače nebo jiného elektronického zařízení každého návštěvníka webového rozhraní, které umožňují fungování webového rozhraní. Ne všechny cookies shromažďují osobní údaje; některé pouze umožňují správné fungování webového rozhraní. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou v příslušném nastavení v internetovém prohlížeči. Upozorňujeme na to, že při odmítnutí používání souborů cookies není vyloučeno, že nebudete moci plně využívat funkce webového rozhraní.

5.2. Jaké jsou Cookies a pro jaké účely je webové rozhraní používá?

Webové rozhraní používá relační (dočasné) cookies, které jsou automaticky mazány po ukončení prohlížení mazání webového rozhraní. Dále využívá trvalé cookies, které zůstávají ve vašem zařízení, dokud je nesmažete. Cookies které využívá webové rozhraní, jsou následující: – cookies první strany- tyto cookies jsou přiřazeny k doméně našeho webu; jedná se o nezbytné cookies a výkonnostní cookies, mohou být dočasné nebo trvalé; o nezbytné cookies- umožňují navigaci na webovém rozhraní a využívají základních funkcí, nijak vás neidentifikují a nejedná se o osobní údaje; o výkonnostní cookies- slouží pro analýzu způsobu využívání webového rozhraní (počet návštěv, čas strávený na webovém rozhraní apod.); údaje získané těmito cookies jsou anonymní; – cookies třetích stran- tyto cookies jsou přiřazeny k jiné doméně, než je doména našeho webu, a to i když se nacházíte na našem webu; tyto cookies nám umožňují analyzovat náš web a zobrazovat pro vás reklamu na míru; jedná se o funkční cookies a cílené a reklamní cookies; o funkční cookies – slouží k personalizaci obsahu prostřednictvím zapamatování přihlašovacích údajů, geolokace apod.; jejich prostřednictvím můžete docházet k získání a zpracování osobních údajů; o cílené a reklamní cookies- slouží k zobrazování cílených reklam na webovém rozhraní i mimo ně; jejich prostřednictvím může docházet k získávání a zpracovávání osobních údajů. Informace o tom, jak náš web využíváte, můžeme dále sdílet s našimi partnery z oblasti sociálních sítí, inzerce a analýz.

 

5.3. Používané služby pracující s cookies

Webové rozhraní používá službu Google Analytics a případně i další služby poskytované společností Google, Inc (dále jen „Google“). Tyto služby pracují s informacemi získanými prostřednictvím souborů cookies. Pokud vás zajímá, jak Google využívá data, která od nás získává, a jak zpracovávání upravit nebo zakázat, dozvíte se tyto informace na kliknutím na následující odkaz: Jak Google využívá data, když používáte weby nebo aplikace našich partnerů.

Tyto zásady jsou platné a účinné od 01.01.2020